Energi til arbeid

Regjeringen har i dag fremlagt sin stortingsmelding «Energi til arbeid». Målet med meldingen er å se på hvordan energiressursene kan gi grunnlag for fremtidige, lønnsomme arbeidsplasser.

Norge står overfor et stort skifte når klimautslippene skal mer enn halveres innen 2030. Regjeringen skriver at vi trenger mer energi. Hvis vi skal skifte ut fossil energi, så må vi skifte det ut med fornybar energi. Mineralnæringen er en forutsetning for å lykkes.

I realiteten innebærer denne meldingen en marsjordre til mineralnæringen - vi trenger en kraftig økning i utvinning av mineraler og metaller for å kunne møte fremtidens energibehov, uttaler vår generalsekretær Anita Helen Hall. Vi vil nå følge opp at regjeringen øker tempo for kartlegging og utvinning betydelig.

I hovedsak dreier dette seg om fornybar energi (bioenergi, hydrogen, vann, vind og sol), bedre lagring og mindre tap av energi (batterier og energitransport), mindre forbruk av fossil energi (elektrifisering av kjøretøy, lettere materialer) og avansert og smart teknologi. De fleste av disse områdene er mineralkrevende, uttaler Anita videre.

Mange av materialene som kreves for å bygge vindturbiner, solceller, elektriske biler, brenselceller eller batterier er kritiske råvarer. Å ikke ha tilgang til disse eller være avhengig av enkeltleverandører vil kunne skade oss på sikt. Norsk Bergindustri har derfor etterlyst en konkret handlingsplan for kritiske råvarer. Myndighetene bør snarest se på vår egen sårbarhet i forhold til dagens industriproduksjon, og ikke minst få en helhetlig vurdering av hvilke muligheter som det grønne skiftet kan ha for ny produksjon og økt verdiskaping i norsk mineralnæring.

Det er nettopp mangfold av ressurser og fornybar energi som er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn i framtida. Norge har mange av de ressurstypene som fremtiden vil kreve mer av, og vi har store muligheter til å skape nye, innovative verdikjeder, avslutter Anita.

Du kan lese energimeldingen her