Forenklinger i mineralloven fra 1.juli

Stortinget har nå vedtatt endringer i mineralloven med ikrafttredelse fra 1.juli. Endringene vil på flere områder bidra til forenklinger for mineralnæringen.

De viktigste endringer er som følger:

  • kvalifikasjoner for å drive mineralvirksomhet
  • konsesjonsgrensen for små natursteinuttak
  • overdragelse av konsesjon for uttak i drift
  • registrering i Foretaksregisteret for søknad om undersøkelsesrett til statens mineraler
  • tidligere varsling av undersøkelsesarbeider

Kompetansekrav for å drive mineralvirksomhet (generelt krav): Rettighetshaveren og andre som deltar i mineralvirksomhet, skal ha nødvendige kvalifikasjoner for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte, sier loven. Departementet kommer tilbake på forskrift om innholdet i kvalifikasjonskravet. Vi har etterspurt departementet hva som ligger i dette. Bransjen favner vidt, fra sandtak, mobile knuseverk til avansert underjordisk gruvedrift. F.eks. har prospekteringsselskapene en annen rolle enn de som driver operasjonelt. En forskrift må derfor skille mellom de ulike oppgaver som utføres.

Små natursteinuttak: Det særskilte kravet til driftskonsesjon for natursteinsuttak av alle størrelser er fjernet. Krav til driftskonsesjon for natursteinuttak er nå det samme som for uttak av øvrige mineralkategorier, som gjelder for uttak på mer enn 10.000 kubikkmeter totalt.  Dette har vært en diskriminering av natursteinbransjen over mange år, omsider fjernes den etter langvarig innsats!

Overdragelse av konsesjon for uttak i drift: Loven åpner nå for å overdra driftskonsesjoner etter søknad.

Det blir nå enklere å kjøpe eller overta et konsesjonspliktig uttak som allerede har driftskonsesjon – så fremt det kan dokumenteres drift siste år før det søkes om overdragelse. Tidligere har ny driver vært nødt til å søke om ny konsesjon i slike tilfeller. Nå kan ny driver, på visse betingelser, overta konsesjonen som gjelder for uttaket og komme enklere i gang med ny drift.

Undersøkelsesrett til statens mineraler: Søker må være registret i Foretaksregisteret.

Krav om tidligere varsling av undersøkelser. For innehavere av undersøkelsesrett og utvinningsrett kommer en viktig endring i varslingsplikten for undersøkelsesarbeid. Fristen for varsling av arbeidet er endret fra tre uker til to måneder. Det må dermed varsles tidligere.

Sett deg inn i endringene ! Vi oppfordrer nå alle medlemmer til å sette seg inn i endringene som kommer.

Lovendringene finner du i sin helhet her