Hurdalsplattformen - positive signaler for bergindustrien

Hurdalsplattformen inneholder flere positive tiltak som kan bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting i bergindustrien, er vårt hovedinntrykk i dagens pressemelding.

I en tid hvor vår verdensdel står i en svært risikofylt råvareposisjon, er det essensielt at ny regjering anerkjenner og legger til rette for at bergindustrien kan spille en nøkkelrolle i årene framover, utaler vår generalsekretær Anita Helene Hall.

Dagens bakteppe er alvorlig. Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Sjeldne jordarter er et godt eksempel, hvor nesten alt kommer fra Kina. Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skifte. Tilstrekkelig tilgang til råvarer er kritisk for å sikre utvikling og etablering av norsk industri, uttaler Hall videre.

Den nye regjeringen slår fast at Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Videre påpekes det at vi har mulighet til å utvikle verdens mest bærekraftige næring. Dette stiller vi oss fullt og helt bak.

Norsk Bergindustri vektlegger følgende fra den nye plattformen som kan bidra til å utvikle næringen i positiv retning framover:

  • Regjeringen vil stille langsiktig risikokapital til rådighet for å få frem flere potensielt lønnsomme prosjekter.
  • Regjeringen vil fokusere på å korte ned konsesjonsbehandlingstiden, og her forventer vi samtidig at det blir tatt grep som gjør at bergindustrien møter bedre koordinerte myndigheter.
  • Regjeringen ønsker også å legge til rette for økt kartlegging av mineralressurser, herunder sjeldne jordarter.
  • Regjeringen vil støtte opp under elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen også å legge til rette for at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt, samtidig som ny deponiavgift vurderes innført. Vi stiller oss negative til innføring av ny deponiavgift. Vårt krav er uansett at det totale skatte- og avgiftstrykket ikke må øke for næringen.

Vi har jobbet fokusert med å få inn tiltak som kan løfte hele næringen i denne plattformen. Derfor er det hyggelig å konstatere at regjeringen har funnet plass til flere av våre innspill. Nå gleder vi oss til å ta fatt på arbeidet sammen med ny regjering, avslutter Hall.