Innstilling fra næringskomiteen - endringer i mineralloven

Næringskomiteen har nå levert sin innstilling om endringer i mineralloven. Den inneholder nye krav til kvalifikasjoner, overdragelse av driftskonsesjon og rekkefølgekrav mv.

Innledningsvis er det verdt å merke seg at et flertall i næringskomiteen skriver:  «Stortinget ber regjeringen utarbeide en norsk mineralstrategi, der den norske mineralnæringen ses i sammenheng med EUs arbeid med å sikre tilgang på kritiske mineraler og metaller.» Dette tema ble senest tatt opp i digitalt møte med næringsministeren tidligere i mai og vil bli fulgt opp nøye av oss.

Oppsummert er de nye endringene i hovedsak som følger (gitt at de blir godkjent etter kommende behandling i Stortinget):

  • Ny §6a: Krav til nødvendige kvalifikasjoner for all mineralvirksomhet. Departementet foreslår en tilsvarende bestemmelse som i havbunnsmineralloven og petroleumsloven noe som bidrar til forsvarlig drift og begrenser adgangen til ikke-profesjonelle aktører i mineralnæringen.
  • §18: Utvidet frist for varsling av undersøkelser. Departementet foreslår at tiltakshavers varslingsfrist utvides til to måneder før arbeider igangsettes. Varslingsfristen kan frafalles der det foreligger et skriftlig samtykke fra Direktoratet for mineralforvaltning, grunneier og brukeren av grunnen og eventuelle andre berørte parter. Direktoratet for mineralforvaltning skal varsle kommunen, fylkeskommunen og statsforvalteren.
  • §23: Utvidelse av undersøkelsesrett. Departementet foreslår en utvidet mulighet til å forlenge undersøkelsesretten med inntil tre år, gitt visse forutsetninger. Dette kan i enkelte tilfeller gi økt kunnskapsgrunnlag om mineralforekomster og derigjennom legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling.
  • §43, første ledd, første punktum: Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m3urørt (in situ) masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Diskrimineringen av naturstein blir dermed opphevet.
  • §43, andre ledd-nytt sjette punktum: Innføring av krav om avklaring etter plan- og bygningsloven før søknad om driftskonsesjon tas til behandling. Departementet foreslår å innføre et rekkefølgekrav i bestemmelsen om driftskonsesjon.
  • Ny §45a: Adgang til overdragelse av konsesjon. Departementet foreslår at det innenfor visse rammer kan gis adgang til å overdra driftskonsesjoner. Dette vil være en forenkling for næringslivet og bidra til raskere saksbehandling hos DMF uten at kvaliteten på vedtakene reduseres.
  • Sett mot videre lovprosess og det pågående NOU arbeidet, vil NOU arbeidsgruppa nå gjennomgå og følge opp forslagene nøye, inkludert regjering og Storting. Forslaget om hasteinnføring av rekkefølgekrav var noe organisasjonene ønsket å sende i retur til NOU utvalget, all den tid dette også skal svares ut under deres mandat. Vi ser for oss en samordnet, integrert prosess hvor behandlingen av arealbruken og spørsmål som skal avklares i forbindelse med drift av ressursen, utredes parallelt så langt som mulig. En slik samordnet prosess vil etter vårt syn opplyse saken bedre for alle parter, samt at saksbehandlingstiden reduseres.

Nå når innstillingen fra næringskomiteen formelt er avgitt, så skal Stortinget behandle saken i to runder før vi kan forvente endelig lov. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Du kan lese nærmere om endringene  i mineralloven her