Kommentarer til Statsbudsjettet 2022

Solberg regjeringen har framlagt sitt siste statsbudsjett i denne omgang og vi har oppsummert noen av de mest sentrale forslagene.

I 2022 legger regjeringen opp til å bruke oljepenger tilsvarende 2,6 prosent av verdien av Oljefondet ved inngangen til året.  Dette innebærer en innstramning på om lag 84 milliarder fra årets budsjett.

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten på formuesskatten på arbeidende kapital til 50 prosent. Samtidig øker de bunnfradraget fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. En viktig håndsrekning fra regjeringen, da våre virksomheter trenger egenkapitalen for å investere i framtiden.

I sitt forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til å videreføre styrkingen av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i forhold til kartlegging av mineralressurser. Vi ser positivt på dette, samtidig som vi ønsker oss en ytterligere styrking i årene framover, slik at vi får kartlagt Norge fullstendig.

Regjeringen legger i hovedsak opp til å videreføre tidligere bevilgninger til Direktoratet for Mineralforvaltning, slik at de skal kunne utføre sine forvaltningsoppgaver effektivt (herunder tilsyn) og fortsatt redusere saksbehandlingstiden for mineralnæringen.

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften som et klimatiltak, men vi skulle gjerne sett at mer av økningen ble tilbakeført til målrettede omstillingstiltak for næringslivet som for eksempel et eget CO2-fond for næringstransporten.

Norsk Bergindustri hadde forventet en enda sterkere satsing på næringsrettede virkemidler for det grønne skiftet, for eksempel i form av statlig risikoavlastning. Videre vil vi jobbe for å få på plass et offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring.

ENOVA er et viktig virkemiddel for industrien. Bergindustrien jobber målrettet for å gå fra dieseldrevet til helelektrifisert operasjon. Vi har eksempler på prosjekter som ønsker å satse på helelektrisk drift. ENOVA har som kriterium at de kun godkjenner støtte når et prosjekt kan vise til bekreftet fullfinansering. Dette rammer selskap i oppstartsfasen. Internasjonale finansiører vil for eksempel kun finansiere opp prosjekter hvis det ekstra kapitalbehovet for helelektrifiseringen delvis dekkes av ENOVA. Løsningen burde for øvrig her vært at ENOVA godkjenner slike søknader med forbehold om fullfinansiering – som er normalt i andre bransjer.  

Regjeringens fortsatte satsning på samferdsel skaper gode vilkår for våre byggeråstoffleverandører rundt i landet. At det også satses på å redusere vedlikeholdsetterslepet er noe vi setter pris på.

Norge har et betydelig potensial i berggrunnen. Det er viktig at norske ressurser er med på å fylle verdens behov for mineralske råstoffer.  Norsk Bergindustri ser nå fram til å samarbeide med ny regjering og partiene på Stortinget for å styrke rammebetingelsene ytterligere.

Du kan lese mer om forslag til Statsbudsjettet her