Møte med næringskomiteen

Vi har deltatt på høring i næringskomiteen i forbindelse med Næringsdepartementets forslag til endringer i mineralloven (Prop. 124 L).

I fjor høst leverte Norsk Bergindustri sammen med Norsk Industri et felles høringsinnspill til departementet. Nå har departementet lagt fram sin innstilling for næringskomiteen, og vi hadde flere innspill til de.

Innledningsvis pekte vi på vår rikdom som uløselig er knyttet til våre naturressurser. Mineraler har vært og er avgjørende for vår velstand og utvikling. Det grønne skiftet forutsetter en sterk vekst i utvinning, oppredning og bruk av mange mineraler.

Videre kommenterte vi nærmere på en forskrift om kvalifikasjonskravet som Nfd har varslet (ny §6a). Her må det tydeliggjøres fra departementet hva som ligger i dette. Bransjen favner vidt, fra sandtak, mobile knuseverk til avansert underjordisk gruvedrift. F.eks. har prospekteringsselskapene en annen rolle enn de som driver operasjonelt. En forskrift må derfor skille mellom de ulike oppgaver som utføres.

NFD har videre foreslått å lovfeste at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) ikke kan begynne å behandle  søknader om driftskonsesjon før alle planvedtak og andre tillatelser foreligger.  Vi mener at innføring av et slikt rekkefølgekrav vil forsinke oppstart av nye mineraluttak, og ta bort spillerommet til å planlegge driften av mineraluttaket før arealbruk låses ved vedtak.

Vi mener det bør kunne legges opp til en bedre og mer samordnet prosess, hvor søknad om driftskonsesjon kan tas til behandling på et tidligere tidspunkt enn departementet foreslår, slik at den samlede tidsbruken sett fra næringens side reduseres. En slik hasteinnføring av et rekkefølgekrav slik den er fremlagt av departementet, mener vi må utgå. Det bør i sin behandles av NOU utvalget (minerallovutvalget), slik at man får en helhetlig tenkning hvor det også kan trekkes linjer til forslag fra andre departementer, og koordineres bedre med dem.

Vi påpekte også at departementet må være tydelige på å gi forskrifter over hvilke aktiviteter som omfattes av loven, og at disse på vanlig måte sendes på høring slik at næringen kan mene noe om grensedragningen.

Avslutningsvis gjentok vi departementets ønske om å tilrettelegge for «størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer», og vår forventning er at disse endringer som foreslås her og at et endelig lovforslag fra NOU utvalget understøtter dette.

Du kan lese vårt høringsinnspill her (obs krever innlogging på våre medlemssider).

Du kan se video fra høringing her