Møte om frivillig skogvern

Anita og Lars-Erik avholdt teams møte med blant andre statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet (KLD) hvor frivillig vern av skog stod på menyen.

Stortinget har satt et mål om å verne 10 prosent av skogen her til lands. Vi er nå kommet halvveis til målet. Formålet med møtet var å få fram at nåværende og potensielt framtidige mineralforekomster ikke må vernes for all tid. Vernevedtak kan medføre at man beslaglegger ressurser som kan være lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt viktige, uten at disse er kartlagt (helt/delvis) før vedtak fattes. 

I møtet understreket vi viktigheten av at forvaltningsmyndigheten undersøker områdets eventuelle geologiske forekomster før endelig vedtak fattes. Ressurser i berggrunnen kan ligge til grunn for lokal næringsutvikling og tilgang til mineralske råstoffer som vi alle er storforbrukere av.

Vi ønsker en framtidig løsning som innebærer at det etableres en veileder i regi av Direktoratet for Mineralforvaltning, som må hensyntas under tematiske kartlegginger (tidlig fase). Under de naturfaglige vurderinger som da gjøres, må det foretas en verdivurdering av naturressursene før endelig vernevedtak fattes. Det er svært viktig at verneforskriften ikke er til hinder for at ny fremtidig kunnskapsinnhenting (geologiske undersøkelser/teknologi) kan åpne for fremtidig mineralutvinning (dvs økt fleksibilitet).

Et fruktbart møte hvor vi nå følger opp med skriftlig innspill til departementet, avslutter Anita.