Nytt investeringsfond i nord

Regjeringen vil etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge. Dette er et tiltak vi ønsker velkommen, uttaler Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge. Den vil derfor lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler. Etableringen vil bygge på erfaringene fra såkornfondene og etter planen vil den komme tilbake med nærmere innretning for fondet i mai 2021.

Det som er viktig for oss er at fondet også treffer mineralnæringen, derfor har vi avholdt møte med Næringsdepartementet og har nå gitt våre innspill med støtte fra Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund, sier Anita videre.

Vi vet fra før at markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Oppstart av virksomhet tar lang tid (fra leting, undersøkelse, prøveuttak, utvinning, driftskonsesjon), det er forbundet med politisk risiko, det krever mange tillatelser og omkampsmulighetene er mange. Det kan ta fra 8-10 år fra de første prøveuttak foretas, før et selskap er i drift. Men vi har også eksempler på at dette kan ta opp mot 20 år. Fravær av letevirksomhet fører nødvendigvis til fravær av ny mineralindustri. 

Regjeringen skriver helt riktig i nordområdemeldingen at “Nord-Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning kan gi grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser.” Vi støtter opp under dette, og derfor er det viktig at et slikt fond kan bidra til å utløse mer mineralvirksomhet over hele landet. God tilgang på blant annet “grønne mineraler” er avgjørende for å bidra til å løse de globale klimautfordringene. 

Aktuelle løsninger  

Norsk Bergindustri anbefaler at departementet ser hvordan Finland løser dette. Finnish Minerals Group er et statlig eid spesialselskap som tar sikte på å maksimere verdien av finske mineralressurser. De jobber som en aktiv eier av gruve- og batteribransjeselskapene i Finland ved å delta i utviklingsprosjekter og industrialiseringen av disse. Det tilbyr aktiv kapital for gruvesektoren, og leter etter investeringer som kan gi positiv avkastning på sikt, https://www.mineralsgroup.fi/ . 

Fondet bør gå inn med kapital innrettet mot selskap i oppstart-/omstillingsfasen. Det er begrenset med tilgjengelig privat risikokapital og kompetanse på mineralnæringen i Nord-Norge, derfor er det viktig at hele landet sees under ett når mandatet utformes, avslutter Anita. 

Du kan lese nærmere om regjeringens investeringsfond her

Du kan lese våre innspill her