Verdiskaping og bærekraft på dagsorden

Anita og Lars-Erik møtte idag næringsminister Jan Christian Vestre. Tema var verdiskaping, vekst og bærekraft. Vestre er svært opptatt av mineralnæringens sentrale rolle i forbindelse med omleggingen til fornybarsamfunnet.

Næringsministeren innledet med å fastslå at tilstrekkelig tilgang på mineraler er viktig for å lykkes med det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene og for økonomisk vekst over hele landet. Videre understreket han at regjeringen har store ambisjoner for å utvikle norsk fastlandsindustri og at eksporten må økes i årene fremover.

I møtet orienterte vi Vestre om bærekraftsarbeidet. Først med en omtale av rapporteringsprogrammet «TSM – en bærekraftig bergindustri».  Videre om vårt arbeid rundt nullutlipp. Vi jobber med en barriereanalyse med oversikt over de forholdene som står i veien for å nå målene om 0-utslippsløsninger. Analysen oppsummerer viktige forhold som må være på plass fra myndighetenes side for at virksomhetene skal kunne nå målene. Næringsministeren ser frem til å bli kjent med denne, uttalte han til oss.

Håndtering av overskuddsmasser er et tema som er viktig for bergindustrien. Det er mange forskjellige FOU-prosjekter som omhandler dette. Norsk Bergindustri planlegger å etablere et prosjekt der vi vil etablere kontakt mellom bransjen, annen industri og involvere forskningsmiljøer. Her inviterte vi næringsdepartementet til å støtte et slikt prosjekt, som vi mener vil ha stor positiv betydning for bransjen.

Vi orienterte videre om behovet for statlig risikoavlastning som vi mener er svært viktig å få på plass snarest. En tilnærming er etablering av et statlig fond/selskap på lik linje med hva Finland har gjort, Finnish minerals group (FMG).  Foruten en aktiv eier på gruvesiden, jobber dette fondet bredere i hele verdikjeden, som en teknologisk utvikler som også har som mål å skape en integrert verdikjede for elektriske batterier (til kjøretøy). Dette ønsker vi at myndighetene her i Norge også ser nærmere på.

Vi kom også inn på virkemiddelapparatet. Det må gjøres mer relevant for mineralnæringen. Våre medlemmer opplever at mineralbransjen dessverre ofte faller utenfor tildelingskriteriene. Vi mener Norge har flere relevante ordninger som med tydeligere tildelingskriterier kan bidra til økt norsk mineralutvinning, herunder: 

  • Investinor   
  • Nysnø   
  • Forskningsrådet  

Derfor ba vi næringsministeren bidra til at utlysningstekster og tildelingskriteriene for de nevnte støtteordningene snarlig tilpasses slik at de kan bidra til økt norsk mineralutvinning med tilhørende industrielle verdikjeder.

Dagens møte ble avsluttet med en gjennomgang av tiltak for å korte ned saksbehandlingstid og samtidig øke samordningen av regelverk. Det er en del frustrasjon i næringen over å møte de samme kravene i både reguleringsplan (Plan- og bygningsloven), utslippstillatelse (Forurensningsloven) og driftskonsesjon (Mineralloven). Vi etterlyser økt koordinering og parallelle løp mellom de ulike etater og myndighetsnivå. Det må legges til rette for at samme informasjon kun etterspørres en gang. Norsk Bergindustri ønsker at arbeidet blir koordinert av én faginstans der prosessene samordnes og kjøres i parallell. Etter vår mening er det naturlig at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) får denne rollen.

-Vi er svært fornøyd med næringsministerens positive innstilling og pågangsmot og vi håper dette vil materialisere seg i enda bedre rammebetingelser-, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.