Høye energikostnader tynger bergindustrien

Utviklingen i energikostnadene påvirker lønnsomheten i svært stor grad, bekrefter medlemmene i Norsk Bergindustri i en ny spørreundersøkelse.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 17-25 august. Medlemmer i nord ser mer positivt på sysselsettingen fremover enn ellers i landet. Av avbøtende tiltak fra regjeringen, er lettelser i el-avgiften høyest prioritert.

Vår generalsekretær Anita Helene Hall etterspør ubyråkratiske støtteordninger som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange av medlemmer står oppe i.  Selv om det er geografiske variasjoner, frykter vi at energisjokket kan føre til konkurser, sier hun videre.

Undersøkelsen viser for øvrig følgende hovedfunn vedr energikostnader:

  • Bransjene naturstein og byggeråstoff er de som merker det sterkest på kroppen per idag
  • Små- og mellomstore bedrifter i Sørvest-Norge rammes hardere enn bedrifter i midt og nord
  • 1 av 5 bedrifter vil utsette overgangen til nullutslippsløsninger grunnet dagens situasjon
  • 1 av 3 bedrifter vil imidlertid fortsette å planlegge for overgang til nullutslippsløsninger, men dette forutsetter at støtteordninger fra myndighetene faller på plass
  • Lettelser i el-avgiften, en kontantstøtteordning som bygger på private husholdningers, eller lettelser på nettleien er prioriterte ønsker

Undersøkelsen viser følgende hovedfunn vedrørende markedsutsikter:

  • Over 40% av respondentene tror markedsutsiktene blir dårligere de kommende 6 måneder
  • I Nord-Norge er det tegn til optimisme, særlig innenfor gruppen malm/mineraler hvor 60% svarer at de planlegger å øke bemanningen fremover
  • Byggeråstoffbransjen uttrykker mest usikkerhet for fremtiden
  • Våre medlemmer mener at de mest sentrale hindre for ekspansjon og nye investeringer fremover er; økte priser på innsatsfaktorer, tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft og utfordring med gjeldende rammebetingelser

Våre medlemsbedrifter har et sterkt ønske om å bidra til overgangen til nullutslippssamfunnet. Men når store deler av bransjen opplever slike priser som vi nå ser, må vi snarlig omfattes av kraftfulle, ubyråkratiske støtteordninger for å komme videre. I motsatt fall frykter vi at overgangen til nullutslippssamfunnet tar mye lengre tid, sier Hall videre.

Denne medlemsundersøkelsen gir oss svært viktig informasjon som vi vil benytte i vårt næringspolitiske påvirkningsarbeid videre, avslutter hun.

For mer innsikt i undersøkelsen, kan du lese her