Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Disse etiske retningslinjer ble vedtatt på stiftelsesmøtet i Norsk Bergindustri 28. mars 2008 og endret etter Generalforsamlingen 2014. Sist endret på generalforsamlingen 18. mars 2019. 

Alle medlemmer i Norsk Bergindustri er underlagt disse retningslinjene.

1. Formål

Norsk Bergindustris etiske retningslinjer skal angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift og hvordan medlemmene forventes å opptre seg imellom, overfor offentlige myndigheter, kunder og leverandører og egne ansatte. Foreningen vil gjennom disse retningslinjene bidra til å heve bransjens seriøsitet og omdømme. 
 
Medlemskap i Norsk Bergindustri forplikter bedriftene til å opptre i tråd med disse reglene, og utøve en forretningsdrift som gjør at man oppfattes som troverdige, kvalitetsbevisste og samfunnsnyttige. Det forutsettes at medlemsbedriftenes ledelse har evne og vilje til å praktisere Norsk Bergindustris regler. Reglene er ikke til hinder for sunn konkurranse og forretningsdrift.
 
2. Legale rammer

Norsk Bergindustris medlemmer skal etterleve de lover som gjelder for næringsdrivende generelt og bransjen spesielt. Medlemmene skal ikke skaffe seg konkurransefortrinn ved ikke å etterleve de lover og forskrifter som gjelder -herunder å unndra seg skatter og avgifter.
 
3. Kunnskap om hvilke forhold varer og tjenester produseres under

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal ta ansvar for hvilke forhold de råstoffer, varer og tjenester som benyttes, er produsert under. For importerte råstoffer eller produkter skal medlemmer av Norsk Bergindustri skaffe rede på hvilke forhold disse produseres under. Forhold som bør vurderes er blant annet tvangsarbeid, diskriminering, barnearbeid, rett til organisering, brutal behandling, ansettelsesforhold, HMS og ytre miljø, lønn og arbeidstid. I den grad medlemmet ikke greier å skaffe kunnskap om produksjonsforholdene, skal det i relevante sammenhenger opplyses om slik manglende kunnskap.

 
4. Lojalitet til Norsk Bergindustris medlemmer

Norsk Bergindustris medlemmer bør ved kjøp av varer og tjenester, under ellers like vilkår, foretrekke en medlemsbedrift.
 
Norsk Bergindustris medlemmer skal ikke samarbeide med bedrifter som opptrer i strid med foreningens vedtekter eller er illojale overfor foreningen eller dets medlemmer. Norsk Bergindustris medlemmer skal heller ikke samarbeide med bedrifter som unndrar skatter og avgifter, ikke følger lover og forskrifter eller som på andre måter opptrer uetisk. Norsk Bergindustris medlemmer skal ikke omtale andre medlemmer negativt for å oppnå egen fordel og heller ikke bringe rykter om konkurrenter videre.
 
5. Forholdet til ansatte i medlemsbedriftene

Norsk Bergindustris medlemmer skal anvende og etterleve de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter som sikrer arbeidstakernes rettigheter med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Det er ikke akseptabelt å spekulere i arbeidstakernes liv og helse ved for eksempel å oppnå konkurransefortrinn og reduserte kostnader i form av uforsvarlig arbeidsmiljø.
 
Norsk Bergindustris medlemmer skal gi ansatte reell frihet til å velge om de skal være organisert eller ikke. De ansatte behandles likt, uavhengig av om de er organisert eller ikke.
 
6. Forholdet til omverdenen

Medlemmer av Norsk Bergindustri forventes å være respektfulle og konstruktive samfunnsaktører, herunder ligger å utvikle et godt og aktivt forhold til naboer og interessentgrupper i lokalsamfunnet.
 
Representanter for Norsk Bergindustri og for bedrifter som er medlemmer i foreningen skal i alle sammenhenger der man opptrer som representant for bedrift/bransje oppføre seg anstendig og med respekt og omtanke for andre mennesker. 
 
7. Håndhevelse av etiske retningslinjer

Det er styret i Norsk Bergindustri som håndhever de etiske retningslinjene. Medlemmer som mener at et annet medlem har brutt de etiske retningslinjene, kan melde dette inn for sekretariatet. Saken blir forelagt styret som beslutter videre behandling av saken. I ytterste konsekvens kan styret beslutte eksklusjon i henhold til foreningens vedtekter.