Norsk Bergindustri

Innhold

Vedtekter

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Bergindustri. På engelsk er navnet Norwegian Mineral Industry. Begge navn brukes i brevhodet. Norsk Bergindustri ble stiftet 28. mars 2008, og er en sammenslåing av de tre foreningene Bergindustriens landssammenslutning (BIL) etablert 1907, Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL) etablert 1972 og Stenindustriens landssammenslutning (SIL) etablert 1952.  Norsk Bergindustri skal fremme medlemmenes næringspolitiske interesser overfor myndigheter, ulike interessenter og overfor samfunnet for øvrig.
 
§ 2 Medlemskap

Søknad om medlemskap sendes inn til sekretariatet og avgjøres av foreningens styre. Som medlem kan styret ta opp norske bedrifter som: 1. leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge 2. leverer varer og tjenester til bedrifter som nevnt i punkt 1 3. på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.
 
Konsern med flere selskap som faller inn under kriteriene for medlemskap, er å anse som ett medlem. Konsernet står fritt til å velge hvilket selskap hovedmedlemskapet skal være registrert på og om hvilke øvrige selskap, som faller inn under kriteriene for medlemskap, som også skal registreres som medlem.
Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap ut året registreringen gjøres. Dersom registreringen gjøres andre halvår løper prøvemedlemskapet ut første halvår neste år.  Dersom medlemskapet ikke skal fornyes ut over prøvemedlemskapsperioden, må dette meldes skriftlig til sekretariatet innen tolv måneder etter opptakstidspunktet.
 
Ethvert medlem av Norsk Bergindustri er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter, etiske retningslinjer, de beslutninger som treffes og avtaler som inngås av foreningens organer. Medlemmene plikter å sende inn de opplysninger til sekretariatet som er nødvendig for foreningens virksomhet.
 
§ 3 Æresmedlemskap

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har ytet en betydelig innsats for foreningen eller bransjen. Æresmedlemskap er personlig og livsvarig. Styret innstiller forslag om æresmedlemskap til generalforsamlingen.  Æresmedlemmer får invitasjon til alle arrangementer og får tilsendt annen relevant informasjon fra sekretariatet. Det kreves ikke deltakeravgift på arrangementer i regi av Norsk Bergindustri fra æresmedlemmer.  Æresmedlemmer har ikke stemmerett.
 
§ 4 Kontingent/Serviceavgift

Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Satsene fastsettes av generalforsamlingen året før kontingentåret. Kontingent og serviceavgift faktureres normalt i januar. Nye medlemmer der prøvemedlemskapet utløper etter første halvår faktureres normalt i juli for siste halvår.
 
Ved beregning av kontingent legges omsetningen i det offisielle, reviderte regnskapet to år før kontingentåret til grunn. Dette betyr at omsetning år 1 legges til grunn for kontingentfakturering år 3. Omsetning fra beregningsåret som ikke er relatert til virksomhet som er knyttet til bergindustri trekkes fra grunnlaget. Medlemmet må selv melde inn fradragsbeløpet for ikke bergverksrelatert virksomhet innen utløpet av november året før kontingentåret. Sekretariatet sender ut varsel om at fradrag må meldes inn i forkant av fristen.  Nye medlemmer plikter å oppgi fratrekk umiddelbart når prøvemedlemskap utløper, årlig fratrekk vil reduseres tilsvarende måneder som det betales kontingent for inneværende år.  

 
For selskaper i samme konsern er konsernets samlede omsetning grunnlag for kontingentberegningen. Selskapet registrert som hovedmedlem er ansvarlig for kontingentinnbetalingen.
 
§ 5 Stemmerett

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Et medlem som er forhindret fra å møte på generalforsamling kan utstede fullmakt til et annet møtende medlem. Slik fullmakt må være skriftlig og det må tydelig fremgå hvilket medlem som disponerer fullmakten. Et medlem kan representere opp til tre andre medlemmer ved fullmakt.
 
Konsern med flere selskap som faller inn under kriteriene for medlemskap jfr. §2, 2.ledd, er å anse som ett medlem ved votering på generalforsamling. Det er selskapet som er registrert som hovedmedlem som har stemmerett.
 
§ 6 Foreningens organer og deres oppgaver

Generalforsamling Generalforsamlingen er Norsk Bergindustris høyeste organ. Ordinær generalforsamling skal avholdes årlig innen utløpet av første halvår. Styret innkaller alle medlemmer med minst en måneds varsel.  Av innkallingen skal det framgå hvilke saker som foreligger til behandling og hvilke forslag som vil bli fremmet. Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 1. februar.
 
Generalforsamlingen behandler:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder, styrets leder og generalsekretær.

3. Styrets beretning for virksomheten i det året som har gått

4. Orientering om nye medlemmer med kort presentasjon

5. Godkjenning av regnskap og revisors beretning 

6. Budsjett for inneværende år

7. Andre saker som er nevnt i innkallingen

8. Fastsettelse av kontingentsatser for påfølgende år

9. Valg av

             1. Styre

             2. Valgkomité 

             3. Revisor 

Alle valg hvor det er mer enn ett forslag gjennomføres skriftlig. Alle avgjørelser i generalforsamling, med unntak av vedtektsendringer, gjøres med simpelt flertall blant de tilstedeværende stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Bergindustri kan kalles inn med minst åtte dagers varsel når styret finner det nødvendig eller medlemmer som til sammen representerer minst ¼ av stemmene ønsker dette. Når viktige og ekstraordinære spørsmål tilsier det kan varselfristen settes ned til tre dager. Innkallingen løper fra den dag innkallingen sendes ut fra sekretariatet.  På ekstraordinær generalforsamling kan det bare behandles saker som er nevnt i innkallingen.

Styre 

Styret er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av Norsk Bergindustris planer og strategi. Norsk Bergindustris styre består av en styreleder, en nestleder, tre styremedlemmer samt fire varamedlemmer til styret. Det bør tilstrebes at hver delbransje er representert i styret.

Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Styrets leder kan gjenvelges to ganger slik at total tid som styreleder blir maksimalt seks år. Eventuell tidligere representasjon som styre- eller varamedlem regnes ikke med i denne tiden. 

Styrets nestleder og styremedlemmer velges for to år om gangen og på en slik måte at det hvert år er to på valg. Representanter til styret kan gjenvelges to ganger slik at total tid som styremedlem eller nestleder blir maksimalt seks år. Eventuell tidligere vararepresentasjon regnes ikke med i denne tiden. 

Styrets varamedlemmer er nummerert fra 1 til 4 og velges for ett år om gangen.  Vararepresentanter møter i styrets møter, men har ikke stemmerett. Ved forfall trer tilstedeværende vararepresentanter inn med stemmerett etter nummerering slik at vararepresentant 1 trer inn ved føreste forfall. 

Sekretariat

Foreningen har et sekretariat som forestår det daglige arbeidet i foreningen. Styret ansetter generalsekretær og andre ansatte i sekretariatet og treffer avtale om vilkår for disse. Det utarbeides stillingsinstruks for generalsekretæren og øvrige ansatte, hvor stillingens oppgaver og fullmakter framgår.

Det daglige arbeid ledes av generalsekretæren. Foreningen forpliktes av generalsekretæren innenfor rammen av budsjett og planer, styrets vedtak og i tråd med generalsekretærens stillingsinstruks. Eventuelle avvik må klareres med styreleder.

Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer fortrinnsvis fra hver sin delbransje. Valgkomiteen skal innen seks uker før generalforsamling fremme forslag om kandidater til de tillitsvalgte og styre- og varamedlemmer som skal velges på førstkommende generalforsamling.

Valgkomitéens innstilling presenteres på generalforsamlingen av leder av valgkomiteen.

Styret fremmer innstilling til generalforsamlingen om kandidater til medlemmer av valgkomitéen.

§ 7 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan besluttes med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendringer som ønskes fremmet på ordinær generalforsamling må være mottatt av styret senest 1.februar. Styret kan på eget initiativ foreslå vedtektsendring frem til innkallingen til generalforsamling sendes ut. Ethvert forslag om vedtektsendringer skal, med styrets innstilling, sendes medlemmene sammen med innkalling til generalforsamlingen.

§ 8 Regler for forvaltning av Norsk Bergindustris fond

Regler for grunnkapitalen:

1. Grunnkapitalen skal minst opprettholdes på samme verdinivå som året før ved at den årlig reguleres tilsvarende Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for siste år (pr. 15.desember). Dersom avkastningen ett år ikke er stor nok til å regulere kapitalen i henhold til
konsumprisindeksen som beskrevet skal dette reguleres i senere år slik at grunnkapitalen gjenopprettes til det verdinivået den skal ha med årlige konsumprisindeksreguleringer.

2. Grunnkapitalens avkastning disponeres til opprettholdelse av grunnkapitalen og deretter til løpende driftsutgifter i Norsk Bergindustri.

3. Bruk utover dette må godkjennes av generalforsamling.

Grunnlag for disponering av fondets frie midler er siste års avsluttede og godkjente regnskap.

§ 9 Eksklusjon

Klage på medlemmer knyttet til foreningens vedtekter, etiske retningslinjer eller andre bestemmelser, illojal konkurranse eller ukollegial opptreden, fremsettes skriftlig for styret. Et medlem kan ekskluderes når det ikke lenger fyller betingelsene for medlemskap under § 2, eller når vedkommende medlem har vist slikt forhold at det ikke lenger er ønsket. Forslag om eksklusjon fremmes av styret eller skriftlig til styret. Slikt forslag skal begrunnes. Styret avgir innstilling, som forelegges vedkommende medlem for uttalelse. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall av første ordinære generalforsamling eller i ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 Utmeldinger

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Medlemskontingent må betales for hele utmeldelsesåret. Medlemsrettigheter opphører ved utløp av utmeldelsesåret. 

§ 11 Oppløsning

Forslag om oppløsning fremmes og behandles etter reglene for vedtektsendringer i § 7. Den generalforsamling som beslutter oppløsning vedtar samtidig med alminnelig flertall hvordan de disponible midler skal anvendes. Midlene søkes så godt som råd anvendt til formålets fremme, eventuelt deles mellom medlemmene etter stemmevekt.

 
* Justeringer gjort i:

Stiftelsesmøtet 28. mars 2008

Generalforsamling 24. mars 2010

Ekstraordinær generalforsamling (etter styrets forslag) 7. april 2011

Generalforsamling 12. april 2013

Generalforsamling 8. april 2016

Generalforsamling 31. mars 2017

Generalforsamling 18. mars 2019