Vedtekter

Vedtekter for Norsk Bergindustri 

§ 1 Navn og formål 

Foreningens navn er Norsk Bergindustri. På engelsk er navnet Norwegian Mineral Industry. Begge navn brukes i brevhodet. 

Norsk Bergindustri ble stiftet 28. mars 2008, og er en sammenslåing av de tre foreningene Bergindustriens landssammenslutning (BIL) etablert 1907, Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL) etablert 1972 og Stenindustriens landssammenslutning (SIL) etablert 1952.  

Norsk Bergindustri skal fremme medlemmenes næringspolitiske interesser overfor myndigheter, ulike interessenter og overfor samfunnet for øvrig. 

§ 2 Medlemskap 

Søknad om medlemskap sendes inn til sekretariatet og avgjøres av foreningens styre. Som medlem kan styret ta opp norske bedrifter som: 

 1. leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge 

 1. leverer varer og tjenester til bedrifter som nevnt i punkt 1 

 1. på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien. 

Ethvert medlem av Norsk Bergindustri er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter, etiske retningslinjer, de beslutninger som treffes og avtaler som inngås av foreningens organer. Medlemmene plikter å sende inn de opplysninger til sekretariatet som er nødvendig for foreningens virksomhet. 

§ 3 Æresmedlemskap 

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har ytet en betydelig innsats for foreningen eller bransjen. Æresmedlemskap er personlig og livsvarig. Styret innstiller forslag om æresmedlemskap til generalforsamlingen.  

Æresmedlemmer får invitasjon til alle arrangementer og får tilsendt annen relevant informasjon fra sekretariatet. Det kreves ikke deltakeravgift på arrangementer i regi av Norsk Bergindustri fra æresmedlemmer.  

Æresmedlemmer har ikke stemmerett. 

§ 4 Kontingent/Serviceavgift 

Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Satsene fastsettes av generalforsamlingen året før faktureringsåret. Minimum serviceavgift er fastsatt til 1/10G. Maksimum serviceavgift er fastsatt til 2G. Kontingent og serviceavgift faktureres normalt i januar.  

Ved beregning av serviceavgift legges omsetning i siste tilgjengelige regnskapstall i Brønnøysund til grunn. For konsern med flere medlemsbedrifter er grunnlaget for hovedmedlemmets serviceavgift den samlede omsetningen for alle medlemsbedrifter i konsernet. De øvrige medlemmene som er tilknyttet konsernet faktureres minimum serviceavgift. 

 Følgende omsetning kan komme til fradrag i beregningsgrunnlaget: 

 • Omsetning fra beregningsåret som ikke er relatert til virksomhet som er knyttet til bergindustri. 

 • Omsetning mellom medlemmer i samme konsern. 

 • Medlemmer i Norsk Industri får fradrag på 25 % inntil 1/4G.

Medlemmet må selv melde inn fradragsbeløpene innen utløpet av november året før faktureringsåret. Sekretariatet sender ut varsel om at fradrag må meldes inn i forkant av fristen 

§ 5 Stemmerett 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. 

Et medlem som er forhindret fra å møte på generalforsamling kan utstede fullmakt til et annet møtende medlem. Slik fullmakt må være skriftlig og det må tydelig fremgå hvilket medlem som disponerer fullmakten.  Det er ingen begrensninger for antall fullmakter for bedrifter i eget konsern. Ut over dette kan et medlem maksimalt representere tre andre medlemmer med fullmakt.  

§ 6 Foreningens organer og deres oppgaver 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er Norsk Bergindustris høyeste organ. Ordinær generalforsamling skal avholdes årlig innen utløpet av første halvår. Styret innkaller alle medlemmer med minst en måneds varsel.  Av innkallingen skal det framgå hvilke saker som foreligger til behandling og hvilke forslag som vil bli fremmet. Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 1. februar. 

 Generalforsamlingen behandler: 

 1. Valg av møteleder 

 1. Valg av referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder, styrets leder og generalsekretær. 

 1. Styrets beretning for virksomheten i det året som har gått 

 1. Orientering om nye medlemmer med kort presentasjon 

 1. Godkjenning av regnskap og revisors beretning  

 1. Budsjett for inneværende år 

 1. Andre saker som er nevnt i innkallingen 

 1. Fastsettelse av kontingentsatser for påfølgende år 

 1. Valg av 

 1. Styre 

 1. Valgkomité  

 1. Revisor  

Alle valg hvor det er mer enn ett forslag gjennomføres skriftlig. 

Alle avgjørelser i generalforsamling, med unntak av vedtektsendringer, gjøres med simpelt flertall blant de tilstedeværende stemmer. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Bergindustri kan kalles inn med minst åtte dagers varsel når styret finner det nødvendig eller medlemmer som til sammen representerer minst ¼ av stemmene ønsker dette. Når viktige og ekstraordinære spørsmål tilsier det kan varselfristen settes ned til tre dager. Innkallingen løper fra den dag innkallingen sendes ut fra sekretariatet.  

På ekstraordinær generalforsamling kan det bare behandles saker som er nevnt i innkallingen. 

Styre 

Styret er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av Norsk Bergindustris planer og strategi. 

Norsk Bergindustris styre består av en styreleder, en nestleder, tre styremedlemmer samt fire varamedlemmer til styret. Det bør tilstrebes at hver delbransje er representert i styret. 

Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Styrets leder kan gjenvelges to ganger slik at total tid som styreleder blir maksimalt seks år. Eventuell tidligere representasjon som styre- eller varamedlem regnes ikke med i denne tiden.  

Styrets nestleder og styremedlemmer velges for to år om gangen og det tilstrebes at det gjøres på en slik måte at det hvert år er to på valg. I de tilfellene det med bakgrunn i dette er hensiktsmessig å velge styremedlemmer for ett år kan det gjøres. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i styret.. Representanter til styret kan gjenvelges to ganger slik at total tid som styremedlem eller nestleder blir maksimalt seks år. Eventuell tidligere vararepresentasjon regnes ikke med i denne tiden.  

Styrets varamedlemmer er nummerert fra 1 til 4 og velges for ett år om gangen.  

Vararepresentanter møter i styrets møter, men har ikke stemmerett. Ved forfall trer tilstedeværende vararepresentanter inn med stemmerett etter nummerering slik at vararepresentant 1 trer inn ved føreste forfall.  

Sekretariat 

Foreningen har et sekretariat som forestår det daglige arbeidet i foreningen. Styret ansetter generalsekretær og andre ansatte i sekretariatet og treffer avtale om vilkår for disse. Det utarbeides stillingsinstruks for generalsekretæren og øvrige ansatte, hvor stillingens oppgaver og fullmakter framgår. 

Det daglige arbeid ledes av generalsekretæren. Foreningen forpliktes av generalsekretæren innenfor rammen av budsjett og planer, styrets vedtak og i tråd med generalsekretærens stillingsinstruks. Eventuelle avvik må klareres med styreleder. 

Valgkomité 

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer fortrinnsvis fra hver sin delbransje. Valgkomiteen skal innen seks uker før generalforsamling fremme forslag om kandidater til de tillitsvalgte og styre- og varamedlemmer som skal velges på førstkommende generalforsamling. 

Valgkomitéens innstilling presenteres på generalforsamlingen av leder av valgkomiteen. 

Styret fremmer innstilling til generalforsamlingen om kandidater til medlemmer av valgkomitéen. 

§ 7 Vedtektsendringer 

Endringer av vedtektene kan besluttes med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Forslag om vedtektsendringer som ønskes fremmet på ordinær generalforsamling må være mottatt av styret senest 1.februar. Styret kan på eget initiativ foreslå vedtektsendring frem til innkallingen til generalforsamling sendes ut. Ethvert forslag om vedtektsendringer skal, med styrets innstilling, sendes medlemmene sammen med innkalling til generalforsamlingen. 

§ 8 Regler for forvaltning av Norsk Bergindustris fond 

Regler for grunnkapitalen: 

 1. Grunnkapitalen skal minst opprettholdes på samme verdinivå som året før ved at den årlig reguleres tilsvarende Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for siste år (pr. 15.desember). Dersom avkastningen ett år ikke er stor nok til å regulere kapitalen i henhold til konsumprisindeksen som beskrevet skal dette reguleres i senere år slik at grunnkapitalen gjenopprettes til det verdinivået den skal ha med årlige konsumprisindeksreguleringer. 

 1. Fondets avkastning disponeres til opprettholdelse av grunnkapitalen og deretter til løpende driftsutgifter i Norsk Bergindustri. 

 1. Bruk utover dette må godkjennes av generalforsamling. 

Grunnlag for disponering av fondets frie midler er siste års avsluttede og godkjente regnskap. 

§ 9 Eksklusjon 

Klage på medlemmer knyttet til foreningens vedtekter, etiske retningslinjer eller andre bestemmelser, illojal konkurranse eller ukollegial opptreden, fremsettes skriftlig for styret. 

Et medlem kan ekskluderes når det ikke lenger fyller betingelsene for medlemskap under § 2, eller når vedkommende medlem har vist slikt forhold at det ikke lenger er ønsket. 

Forslag om eksklusjon fremmes av styret eller skriftlig til styret. Slikt forslag skal begrunnes. Styret avgir innstilling, som forelegges vedkommende medlem for uttalelse. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall av første ordinære generalforsamling eller i ekstraordinær generalforsamling. 

§ 10 Utmeldinger 

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Medlemskontingent må betales for hele utmeldelsesåret. Medlemsrettigheter opphører ved utløp av utmeldelsesåret.  

§ 11 Oppløsning 

Forslag om oppløsning fremmes og behandles etter reglene for vedtektsendringer i § 7. 

Den generalforsamling som beslutter oppløsning vedtar samtidig med alminnelig flertall hvordan de disponible midler skal anvendes. 

Midlene søkes så godt som råd anvendt til formålets fremme, eventuelt deles mellom medlemmene etter stemmevekt. 

* Justeringer gjort i: 

Stiftelsesmøtet 28. mars 2008 

Generalforsamling 24. mars 2010 

Ekstraordinær generalforsamling (etter styrets forslag) 7. april 2011 

Generalforsamling 12. april 2013 

Generalforsamling 8. april 2016 

Generalforsamling 31. mars 2017 

Generalforsamling 18. mars 2019 

Generalforsamling 26. mars 2020

Ekstraordinær Generalforsamling 20. mai 2022

Ekstraordinær Generalforsamling 20. mai 2022

20