Pukk og grus

Pukkverk er en svært viktig del av utviklingen og beredskap i et hvert lokalsamfunn.

Våre medlemmer produserer råvarer som brukes i bygg og infrastruktur. Produkter fra pukkverk er avgjørende for at veiene skal ha et godt og sikkert underlag.

Pukk og grus brukes til å planere ut grunnen når bygninger og industriområder skal utvikles, og grusen er en viktig innsatsfaktor i asfalt.

Men pukkverk er også avgjørende for at lokalsamfunn raskt kan gjenåpnes etter flom og skred. Uten stien fra et lokalt pukkverk vil det ta lang tid før veier kan settes i stand etter uvær. Etter at flom har skyldt bort deler av veien kan det gå med mange hundre lastebillass med grus og pukk. Da sier det seg selv at det vil ta lang tid å gjenåpne veien om massene skal fraktes mange mil. I tillegg vil lange avstander økte kostnadene, men også etterlate seg et langt større klimaavtrykk.

Derfor jobber vi blant annen for:

  • At kommuner setter av arealer til pukkverksindustrien
  • Større næringsmessig likebehandling mellom installerte og mobile pukkverk
  • At det legges bedre til rette for investering i utslippsfrie anleggsmaskiner i pukkverk
  • At alle kommuner kartlegger behovet for massehåndtering i egen kommune
  • At det legges til rette for økt bruk av overskuddsmasser, og at kvalitet på masse som skal brukes gjenspeiler bruksområde. I dag opplever vi at det stilles krav til samme massekvalitet på stein som brukes til veier med stort trafikbelegg, som det også brukes til mindre belastede gang- og sykkelveier.